Mamo, Tato! Wasze dzieci segregują śmieci

Plakat_mamo-tato

Do udziału w kon­kur­sie zorganizo­wanym przez nasz MDK i SPWK zaproszono przedszkola, szkoły podsta­wowe, gim­nazja i świet­lice z terenu Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesła­wickie. Na nasze zaproszenie odpowiedziały: Szkoła Podstawowa Nr 129, Szkoła Podstawowa Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6, Gimnazjum 44, Świetlica „ Kolorowy Świat”, MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie – Grupy Przedszkolne. Konkurs polegała na indywidualnym lub grupowym wykonaniu pracy wg zaproponowanego tematu. Łącznie zgłoszono 60 prac, w tym jedną zbiorową wykonaną przez świetlicę „Kolorowy Świat”. Z powodów formalnych do konkursu nie zakwalifikowano dwóch prac.
Za najważniejszy cel konkursu organizatorzy uznali: edukację ekologiczną, w tym szczególnie poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami, kształtowanie świadomości ekologicznej i tworzenie nawyku segregacji śmieci, propagowanie pozytywnych zachowań przedstawiających pozytywne przykłady selektywnej zbiorki odpadów; zmianę nawyków dotyczących pozbywania się śmieci, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności wśród mieszkańców swojego miasta, ukazywanie znaczenia prostych rozwiązań (selektywna zbiórka odpadów) w trosce o ochronę środowiska, rozbudzanie refleksyjności nad skutkami działania człowieka na ekosystem.

* ______*______*

W dniu 18 czerwca 2013 roku wyłoniono laureatów konkursu „Mamo, tato, wasze dzieci segregują śmieci”.

Komisja w składzie:
Janusz Zwierzykowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich,
Franciszek Dziadoń – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich,
Zbigniew Zaczkowski – członek stowarzyszenia
Ewa Baranik – członek stowarzyszenia
dokonała oceny prac i przyznała miejsca konkursowe.

W kategorii grup przedszkolnych:
I miejsce – Olaf Nowak
II miejsce – Seweryn Pisz
III miejsce – Bartłomiej Musiał

W kategorii uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych:
I miejsce – Katarzyna Barszczewska
I miejsce – Gabriela Kieżkowska
II miejsce – Sara Gniecka
II miejsce – Miłosz Mirowski
III miejsce – Wiktoria Wnętkowska
III miejsce – Julia Kozak

Wyróżnienie:
Praca zbiorowa pod kierunkiem W. Pondla


Organizatorzy konkursu:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WZGÓRZ KRZESŁAWICKICH,
oraz
— MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FORT 49 „KRZESŁAWICE”;

patronat honorowy:
— Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa,
— Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania;

patronat medialny:
— GŁOS Tygodnik Nowohucki,
— Filmowa Kronika Nowohucka.